AKTUALITY

V DŮSLEDKU NEJISTÉ SEZÓNY, NAŠE PLÁNY RADĚJI NEZVEŘEJŇUJEME S DLOUHODOBÝM PŘEDSTIHEM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VAŠE ZUŠka

Tisková zpráva č. 12
Od pondělí 4. ledna 2021, opět probíhá na ZUŠ distanční výuka. Do ZUŠ je zakázán vstup žáků a jejich zákonných zástupců. 
Rodiče byli kontaktováni třídními učiteli, aby projednali  a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje pouze vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). 

Plán rozvolňování

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 11

  OD 7.12.2020 JE UMOŽNĚNA VÝUKA NA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH, A TO V KOLEKTIVNÍCH OBORECH A VÝUCE.

Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena 

takto:
 • Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků.
 • Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání.
 • zpěv může probíhat, neboť je stěžejní součástí Rámcového vzdělávacího programu
 • Nadále je možné konat individuální konzultace.
 • Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol.
 • Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, atd. ...

Tisková zpráva č. 10

Od 25.11.2020 se otevírá výuka v základních uměleckých školách, a to tímto způsobem:

 1. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá dis­tančně.
 2. Je však umožněna prezenční individuální výuka a pre­zenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být pří­tomen zákonný zástupce žáka.       O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
 3. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu­je nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu po­bytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále­nost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do pros­tor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského po­radenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

Je možné konání nostrifikačních zkoušek do 10 osob v jedné místnosti a zkoušek na základě mezinárodních dohod.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W). 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor-v délce alespoň S minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Platí pravidla nošení ochrany úst a nosu! Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen "rouška").

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Od 14.10. se zakazuje přítomnost žáků v základních uměleckých školách, a to včetně individuální výuky. Výuka bude probíhat na dálku, a to napříč obory. Úplata za vzdělávání tím není dotčena.

Tisková zpráva 8,9
Od pondělí 12.10. byla umožněna výuka na ZUŠ individuálně 1 na 1. Ten samý den, byla opět vládou tato možnost zrušena, a to od 14.10. Základní umělecké školy, tak jako  ZŠ a SŠ  a VOŠ a vysoké školy, přešly na distanční výuku. Opatření by se měla rozvolňovat od 2.11.
Během dne budou rodiče kontaktováni třídními učiteli nebo se mohou s nimi spojit dříve a projednali s ním formu a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje konzultační setkání pro rodiče v kontextu vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). Ve škole je zakázaná přítomnost žáků.

Tisková zpráva 7
S velikou lítostí oznamujeme, že KHS vydala nařízení platné s účinností od 5.10. 2020 a zakazuje přítomnost žáků ve škole v základním uměleckém vzdělávání. 
ZUŠ Klášterec nad Ohří, přistupuje od tohoto data, k distanční výuce , a to ve všech oborech. Vedení školy doporučuje rodičům se k této výuce připojit. V nejbližších hodinách je bude kontaktovat třídní učitel, aby si domluvil možnosti připojení se žáky. Distanční výuka bude probíhat ve stanovený rozvrh pro prezenční výuku. Učitelé kolektivní výuky v hudebním oboru v pondělí předloží plán výuky (soubory, komorní hry, hudební dílny, klavírní dílny) a seznámí s ním rodiče. Vedení doporučuje v těchto hodinách spíše formu vypracování úkolů s daným tématem. Distanční výuka nebude negativně ovlivňovat hodnocení vzdělávacích cílů. Úplata za vzdělávání není dotčena.
V tuto chvíli se odsouvá spuštění návazných kurzů MINIZUŠKY.


Tisková zpráva 6

K 30.09. 2020 byl vyhlášen NOZOVÝ STAV  A S NÍM DALŠÍ OPATŘENÍ. 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

ZUŠ - provoz ZUŠ není přerušen ani omezen, řídí se podle manuálu. ZUŠ Klášterec nad Ohří, pokud zůstane region zeleně zabarvený, tak výuka bude probíhat ve stávajícím režimu a při stávajících hygienických opatření. Dále bude záležet také na rozhodnutí KHS. V případě zeleného zbarvení, budeme upravovat výuku sborového zpěvu. ostatní výuka probíhá dle stávajících HO. V tuto chvíli nerušíme ani návazné kurzy jako je MINIZUŠKA.

Aktualizované informace v pondělí 5.4.2020.


 Tisková zpráva 4 

Vážení klienti naší školy,
od 10.09.2020 je povinností nošení roušek a dezinfikování rukou ve všech vnitřních prostorech. Nezapomeňte si ji tedy doma. Výuka pak může probíhat bez ní, s dostatečným odstupem od žáka a dostatečně větranou třídou. Pohyb žáků, skupin žáků a učitelů ve společných prostorech školy pouze s rouškou.
Rodiče mají vstup do budovy zakázán, povolen je pouze ve výjimečných situacích (dodatečný zápis, schůzka s vedením školy, poskytovatelé služeb). Veškerou komunikaci směřujte přes oficiální emailové adresy vedení školy nebo svých učitelů, a dále telefonické spojení.

RŮZNÉ/přetrvávající

Projekt Šablony

Od loňského školního roku čerpáme podporu z projektu Šablony II s názvem VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ, financovaného z prostředků Evropské unie - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola prochází několika aktivitami pro žáky i učitele. Aktuálně nejvytíženějším je Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku. Učitelé procházejí pravidelnou pedagogicko-psychologickou podporou a konzultují aktuální situace žáků. Současně se dále vzdělávají v trendech a úskalích problematiky aktuálního školství.


Více zde.... 

MiniZUŠ

I ve 2. pololetí se těšíme na žáky mladší 5 let v přípravné MiniZUŠce. Každé pondělí v 17 hodin. 

Náš projekt eTwinning

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

Více zde....

Nábory pro MŠ a ZŠ

Během měsíce ledna probíhaly v naší škole nábory dětí na uvolněná místa pro 2. pololetí školního roku. Děkujeme všem kolegyním ze škol, že u nás strávili dopoledne. 

Pravidelné koncerty pro seniory v MÚSS Klášterec nad Ohří

V prosinci jsme se seniory přivítali adventní čas a zazpívali společně několik vánočních písní. Atmosféra byla, jako vždy, vynikající. Děkujeme vedení MÚSS za možnosti, kdy můžeme zahrát a sdílet s posluchači radost.

Žáci ZUŠ v hudebním divadle Karlín

24. října 2019 jsme opět vyjeli na představení do Prahy, tentokrát nás čekalo představení Jak se dělá muzikál. Naše děti mohly nahlédnout do zákulisí muzikálové tvorby, doprovázené známými herci.