https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

Divadélko pod ZUŠkou

Studijní zaměření

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Dramatika a slovesnost

jDE O KOMBINACI KOLEKTIVNÍ VÝUKY A  VÝUKY INDIVIDUÁLNÍ (MALÉ SKUINKY) SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEDNES

Přístup práce a vedení výuky

Výchovná dramatika, přednesy, základy mluveného slova na divadle, práce na projektech.

ŽÁCI SE ZABÝVAJÍ ČESKOU GRAMOTNOSTÍ, KROMĚ VÝUKY, JAK NEJLÉPE ZVLÁDNOUT PŘEDNES A MLUVENÉ SLOVO NA VEŘEJNOSTI, JSOU VEDENI TAKÉ K PSANÉ TVORBĚ.

Učební plán

Děti jsou zařazeni do ročníku podle věku.
  • přípravné studium - 1-2 roky
  • přednes - 1 hodina/týdně - od 1. ročníku do 7. ročníku
  • Práce v souboru - kolektivní výuka - po ročnících nebo smíšených skupinách

Základem výuky literárně dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární, pantomimické
Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vcítit se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí. Dramatická výchova je nástrojem rozvoje individuality každého žáka a současně rozvíjí kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy. Žáci se zařazují do jednotlivých ročníků podle nadání, stupně znalosti a dovednosti a s přihlédnutím k věku. Ve vyšších specializovaných ročnících realizujeme pro nadané studenty přípravu pro studium na vyšších školách.
V předmětech se učí žáci správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj mimoslovní komunikace, jsou vedeni k vlastní tvorbě. 
Literárně dramatický obor umožňuje žákům, kteří mají nadání a hlubší zájem o literaturu a divadlo, aby rozvíjeli své schopnosti v tvořivé práci slovesné a divadelní. Rozvojem tvořivých schopností a dovedností žáků vychovává recitátory, vypravěče a divadelní ochotníky připravené k tvořivé amatérské činnosti a ke kulturní práci.