ÚŘEDNÍ DESKA

Prostor oficiálních dokumentů zajišťující organizaci vzdělávání a provoz školy


Tisková zpráva - vyjádření k úplatě za vzdělávání v důsledku COVID-19

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ) dnem vyhlášení nouzového stavu a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila v souladu s opatřeními vlády (tedy pouze na nepřítomnost žáků a upravila pracovní dobu svým zaměstnanců na dobu na pracovišti a na dobu v Home-office)

Úplata za vzdělávání v ZUŠ je příspěvkem na neinvestiční výdaje školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy. Zjednodušeně řečeno, jde o příspěvek na výdaje spojené s provozem školy.

Škola je sice bez žáků, ale učitelé a ostatní pracovníci tímto opatřením, nedostali prázdniny, jak si mnozí myslí. Od 12.03. 202 se připravovali na zahájení distanční výuky, která se rozeběhla u nás hned od 16.03.2020. Tato forma výuky a příprava na ní byla mnohem náročnější a muselo se vyřešit spousty souvisejících náležitostí, např.: dostupnost WIFI, proškolení v práci s dostupným aplikacemi pro dálkovou výuku, nahrávání, ukládání a posílání videí bezpečnou formou, atd, atd, ....Dále škola využila čas pro zkvalitnění podmínek výuky, jako velkým úklidem, drobnými rekonstrukcemi, tříděním materiálů a podkladů k výuce, oprava nástrojů. Dále, úplata za vzdělávání je částečně použita na výdaj energií, na které se se opatření nedá aplikovat.

Asociace základních uměleckých škol jedná s ministerstvem školství v této otázce, avšak přiklání se k názorům většiny ředitelů ZUŠ a jejich zřizovatelů, že důvod pro vrácení úplaty za vzdělávání není, s uplatněním § 8 odst. (3), Vyhlášky č. 71/2004 Sb, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací." [1] Případné žádosti bude posuzovat individuálně, tedy podle uplatnění § 8 2. věta: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit."[2]
Zapojení žáků do distanční výuky je v Ø 90%, avšak přizváni k této formě výuky bylo 100% žáků napříč obory. Do této chvíle nejevíme ze strany zákonných zástupců potíže s úhradou. Naopak by škola velmi pocítila, kdyby rozhodnutím z vyšší moci, musela být úplata vrácena.

Mg. Zora Breczková, ředitelka, ZUŠ Klášterec nad Ohří

/1/ b) jestliže byl vyloučen ze školy c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, /2/ c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

K PREVENTIVNÍM OPATŘENÍM PLATNÁ OD 10.03.2020.

Na jednání mimořádné pedagogické rady, Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, společně s dalšími v kraji a ČR, přijala na doporučení ministra školství, preventivní opatření ze dne 10.03.2020, a zrušila výuku do odvolání. Důvodem  k rozhodnutí je také skutečnost, o evidenci několika žáků vracejících ze zasažených oblastí v Itálii, dále skutečnost, že ZUŠ je školou, podle školského zákona (§ 7, § 109 zákona č. 556/2006 Sb.) organizujeme mimo jiné kolektivní výuku a akce, kde se může vyskytnout více jak 100 osob.

Nebudou-li žáci a zákonní zástupci informováni jinak, ze strany vedení a učitelů školy, tak do odvolání se ruší veškeré akce (koncerty, představení, výstavy, vzdělávací a náborové akce a den otevřených dveří)

Zaměstnanci a ostatní pracovníci školy (učitelé a provozní zaměstnanci) konají pracovní dobu a) na pracovišti, b) Home office. Výuka probíhá distančně (na dálku), dle pravidel vzájemně dojednaných s vyučujícím.

Provozní zaměstnanci - od 6 do 14,30 na pracovišti


Také u naší školy můžete uplatnit Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) k Žádosti          o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).


Vedení školy dále doporučuje svým žákům a  jejich zákonným zástupcům, aby zůstávali v kontaktu s učiteli ZUŠ, a informovali se o vývoji, jak ze strany školy, tak ze strany jejich (výskyt nákazy, domácí nebo nařízená karanténa,...). Také bylo učitelům udělena kompetence, dle jejich možností a podmínek, využít možnosti výuky, konzultací na dálku, přes ICT média.


DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU covid-19
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. 

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.

Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

 • Doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

 • Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). 
 • V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 
 • Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.htmlDoporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.
Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům

 • K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:
 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • K podrobnostem viz tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí  
 •  

KONCEPCE ŠKOLY

VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PROVOZNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

VYHLÁŠKA ZUŠ

ROZPOČET ŠKOLY A STŘEDNĚDOBÍ VÝHLED

VÝROČNÍ ZPRÁVA

GDPR