https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

PROJEKTY

ZJEDNODUŠENÉ PROJEKTY EVROPSKÝCH FONDŮ

VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ

Projekt Šablony II

Od loňského školního roku čerpáme podporu z projektu Šablony II s názvem VIVACE - VZDĚLÁVÁME ŽIVĚ, financovaného z prostředků Evropské unie - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola prochází několika aktivitami pro žáky i učitele. Aktuálně nejvytíženějším je Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentoringu a koučinku. Učitelé procházejí pravidelnou pedagogicko-psychologickou podporou a konzultují aktuální situace žáků. Současně se dále vzdělávají v trendech a úskalích problematiky aktuálního školství. 


Šablony, ve kterých jsme zapojeni a jejich popis: 

1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
- proběhlo vzdělávání v oblasti ICT, výuka angličtiny pro učitele ZUŠ, učitelé zpěvu a LDO absolvovali vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti
2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
- učitelé se setkávají s kolegy z jiných ZUŠ, dochází k vzájemným hospitacím, výměně zkušeností a debatování o aktuálních trendech
3. Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
- výtvarníci pracovali s Mgr. et MgA. Zdeňkou Bílkovou na technice Steampunku a šperku, věnovali se možnostem animační tvorby a dalším výtvarným technikám
- žáci literárně-dramatického oboru se setkávali s Mario Kubecem při práci s texty, stavěním dialogů, a věnovali se práci na jevišti.
4. Profesní rozvoj pedagogů ZUŠ prostřednictvím supervize, mentoringu, koučinku
- během celé doby čerpání šablon budou učitelé podporováni ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize a mentoringu. 
5. Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ
- působení ICT technika ve výuce jednotlivých uměleckých oborů, eliminování technických problémů a zvyšování plynulosti výuky. ICT technik by měl pomoci snížit obavy z práce se zapojením ICT technologií.  
6. Využití ICT ve výuce
- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Rozděleno do dvou oblastí - hudební obor čerpá šablonu při práci v orchestru a při hodinách hudební nauky, výtvarný obor se věnuje výuce základů počítačové grafiky ve výuce prací s grafickými tablety Wacom.
7. Projektový den mimo ZUŠ
- v rámci těchto šablon se děti účastní výjezdů na profesionální umělecké akce, např. projekty výtvarného oboru ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary, PIXAR, projekty literárně-dramatického oboru v rámci Muzea iluzí apod. 
8. Projektový den v ZUŠ
9. Komunitně-osvětová setkávání
- podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru ZUŠ. Setkávání s rodiči, žáky, veřejností a odborníky na daná témata - např. setkání s p. Bílkovou z Galerie Ostrov, matiné s profesionálními hudebníky Kudláčkova tria, setkání a masterclass s Marcelou Faflak, pedagožkou na Northern State University, Aberdeen, SD, USA a další.  

eTwinning - Hudební nauka

Od září připravovala třída 5.A v hudební nauce projekt Christmas song through Europe, ke kterému se připojili školy ze Španělska, Makedonie, Francie a Velké Británie. Společným úkolem bylo vytvořit verzi vánoční písně Tichá noc ve vícejazyčném podání. Po nahrání skladby se žáci předmětu Elektronické zpracování hudby p. uč. Švandrlíkové postarali o její zpracování a sestříhání. Děkujeme partnerům a všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci!

eTwinning - Výtvarný obor

Výtvarný obor p. uč. Hofhans se od 2. pololetí zapojil do projektu Give your hands to art. Vybrané práce k lednovému tématu jsou zde.