Formuláře a dokumenty

ÚPLATA, ÚLEVY A UVOLNĚNÍ

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata je stanovena na pololetní platby. O jiném způsobu výše, je možné požádat v odůvodněných případech ředitele školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.

Máte-li oprávněný důvod řešit úplatu za vzdělávání v naší škole, tedy jestliže nastaly důvody "vážného zřetele" (viz Vyhláška o ZUŠ), kontaktujte vedení školy.
Před tím se však seznamte s metodikou a výkladem Ministerstva školství. Naše škola se ojedinělým případům věnuje a posuzuje je individuálně z pohledu obou stran. Škola také tedy posuzuje, v těchto individuálních případech, náplň a náročnost zadané látky pro domácí výuku a pravidelnost výzev, informací a výstupů, dále pak časovou náročnost pro vyučujícího (např.: výtvarný obor = 1 učitel = 100 žáků). Je nutno však zdůraznit, že úplata za vzdělávání, není finančním příspěvkem na učitele (ten je placen ve 100% státem), ale jde o finanční příspěvek na samotný provoz školy a ten z rozhodnutí státu, přerušen nebyl. Distanční výuka byla zajištěna napříč všemi obory.V níže uvedených bodech b), d) naše škola nabízí domluvu, jako například přerušení studia, částečné převedení úplaty na další školní rok, úlevy na základě platební neschopnosti v důsledku COVID sociálně slabším rodinám. Ve všech případech musí být úplata doplacena v plné výši přiděleného předpisu. Domluva je opodstatněná pouze v případech, že zákonní zástupci předem podali informace, tedy NEVZTAHUJE SE NA INFORMACE PODANÉ DODATEČNĚ.

Více ve zprávě DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ

ODHLÁŠENÍ

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Nemá-li řádně doplaceno, je povinen úplatu doplatit. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

INFORMACE, STÍŽNOSTI, GDPR, DRESS CODE, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ