https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

Formuláře a dokumenty

ÚPLATA, ÚLEVY A UVOLNĚNÍ

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata je stanovena na pololetní platby. O jiném způsobu výše, je možné požádat v odůvodněných případech ředitele školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.

ODHLÁŠENÍ

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Nemá-li řádně doplaceno, je povinen úplatu doplatit. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. 

INFORMACE, STÍŽNOSTI, GDPR, DRESS CODE, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ