COVID-19

VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU SITUACÍ A DOPADEM NA VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE.

Tisková zpráva 8,9
Od pondělí 12.10. byla umožněna výuka na ZUŠ individuálně 1 na 1. Ten samý den, byla opět vládou tato možnost zrušena, a to od 14.10. Základní umělecké školy, tak jako  ZŠ a SŠ  a VOŠ a vysoké školy, přešly na distanční výuku. Opatření by se měla rozvolňovat od 2.11.
Během dne budou rodiče kontaktováni třídními učiteli nebo se mohou s nimi spojit dříve a projednali s ním formu a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje konzultační setkání pro rodiče v kontextu vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). Ve škole je zakázaná přítomnost žáků.Tisková zpráva 7
S velikou lítostí oznamujeme, že KHS vydala nařízení platné s účinností od 5.10. 2020 a zakazuje přítomnost žáků ve škole v základním uměleckém vzdělávání. 
ZUŠ Klášterec nad Ohří, přistupuje od tohoto data, k distanční výuce , a to ve všech oborech. Vedení školy doporučuje rodičům se k této výuce připojit. V nejbližších hodinách je bude kontaktovat třídní učitel, aby si domluvil možnosti připojení se žáky. Distanční výuka bude probíhat ve stanovený rozvrh pro prezenční výuku. Učitelé kolektivní výuky v hudebním oboru v pondělí předloží plán výuky (soubory, komorní hry, hudební dílny, klavírní dílny) a seznámí s ním rodiče. Vedení doporučuje v těchto hodinách spíše formu vypracování úkolů s daným tématem. Distanční výuka nebude negativně ovlivňovat hodnocení vzdělávacích cílů. Úplata za vzdělávání není dotčena.
V tuto chvíli se odsouvá spuštění návazných kurzů MINIZUŠKY.

Tisková zpráva 6

K 30.09. 2020 byl vyhlášen NOZOVÝ STAV  A S NÍM DALŠÍ OPATŘENÍ. 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

ZUŠ - provoz ZUŠ není přerušen ani omezen, řídí se podle manuálu. ZUŠ Klášterec nad Ohří, pokud zůstane region zeleně zabarvený, tak výuka bude probíhat ve stávajícím režimu a při stávajících hygienických opatření. Dále bude záležet také na rozhodnutí KHS. V případě zeleného zbarvení, budeme upravovat výuku sborového zpěvu. ostatní výuka probíhá dle stávajících HO. V tuto chvíli nerušíme ani návazné kurzy jako je MINIZUŠKA.

Aktualizované informace v pondělí 5.4.2020. Tisková zpráva 4 

Vážení klienti naší školy,
od 10.09.2020 je povinností nošení roušek a dezinfikování rukou ve všech vnitřních prostorech. Nezapomeňte si ji tedy doma. Výuka pak může probíhat bez ní, s dostatečným odstupem od žáka a dostatečně větranou třídou. Pohyb žáků, skupin žáků a učitelů ve společných prostorech školy pouze s rouškou.
Rodiče mají vstup do budovy zakázán, povolen je pouze ve výjimečných situacích (dodatečný zápis, schůzka s vedením školy, poskytovatelé služeb). Veškerou komunikaci směřujte přes oficiální emailové adresy vedení školy nebo svých učitelů, a dále telefonické spojení.

POZOR!

Během výuky ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY DOSPĚLÝM A DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM

(mimo zaměstnance ZUŠ)

VYUŽÍVEJTE PŘEDNOSTNĚ ELEKTRONICKÉ ČI TELEFONNÍ SPOJENÍ.
Nutné případy - platby v hotovosti aj., pouze po telefonické domluvě s kanceláří školy.
Kontakt: tel: +420 474 375 667, +420 739 433 795  e-mail: kancelarzus@zusklasterec.cz, zusklasterec@seznam.cz


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ U NÁS

Milí rodiče a klienti naší školy.

V Kláštereckých novinách, vydání 4/2020, vyšla informace., která byla do textu vložena redakcí bez ověření: " Školné vráceno ani poníženo nebude, neboť výuka probíhá online".

Informace je velmi zkreslující, vytržená z kontextu, navíc tučně znázorněna, tudíž uvádí naší školu do striktního řešení a do pozice, neochoty o problematice úplaty v ZUŠ s našimi klienty jednat. A to odmítáme, i přesto, že šance na vrácení nebo úlevu jsou menší. Vrácení úplaty sice také není automatickým krokem v této situaci, šance k projednání tu však je. Nutno však dodržet stanovená pravidla. Tím prvním pravidlem je podat písemnou žádost ředitelce školy, a to v odůvodněných případech a k posouzení.

Více zde: ZPRÁVA K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Máte-li oprávněný důvod řešit úplatu za vzdělávání v naší škole, tedy jestliže nastaly důvody "vážného zřetele" (viz Vyhláška o ZUŠ), kontaktujte vedení školy.
Před tím se však seznamte s metodikou a výkladem Ministerstva školství. Naše škola se ojedinělým případům věnuje a posuzuje je individuálně z pohledu obou stran. Škola také tedy posuzuje, v těchto individuálních případech, náplň a náročnost zadané látky pro domácí výuku a pravidelnost výzev, informací a výstupů, dále pak časovou náročnost pro vyučujícího (např.: výtvarný obor = 1 učitel = 100 žáků). Je nutno však zdůraznit, že úplata za vzdělávání, není finančním příspěvkem na učitele (ten je placen ve 100% státem), ale jde o finanční příspěvek na samotný provoz školy a ten z rozhodnutí státu, přerušen nebyl. Distanční výuka byla zajištěna napříč všemi obory. V níže uvedených bodech b), d) naše škola nabízí domluvu, jako například přerušení studia, částečné převedení úplaty na další školní rok, úlevy na základě platební neschopnosti v důsledku COVID sociálně slabším rodinám. Ve všech případech musí být úplata doplacena v plné výši přiděleného předpisu. Domluva je opodstatněná pouze v případech, že zákonní zástupci předem podali informace, tedy NEVZTAHUJE SE NA INFORMACE PODANÉ DODATEČNĚ.

Více ve zprávě DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ

PODMÍNKY NAŠÍ ŠKOLY

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU covid-19
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.