COVID-19

VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU SITUACÍ A DOPADEM NA VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE.


KAŽDÝ ŽÁK, NAVRACEJÍCÍ SE K PREZENČNÍ VÝUCE, MUSÍ O ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY VYROZUMĚT SVÉHO TŘÍDNÍHO UČITELE (TELEFON, E. MAIL) A POTVRDIT MU, ŽE NEPATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY, NEPRODĚLAL V POSLEDNÍCH 14 DNECH INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ A ŽE JE SROZUMĚN S MIMOŘÁDNÝMI PODMÍNKAMI ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY. V DEN VÝUKY PŘINESE PODEPSANÝ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ FORMULÁŘ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ.

Pokud zákonný zástupce neoznámí učiteli do 11.5. dopoledne a nepodepíše dokument ČP, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna a bude pokračovat v distanční výuce.

Níže jsou uvedeny podmínky, za kterých bude možný návrat žáků do ZUŠ. 

PODMÍNKY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY  KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ                            

PRO ZNOVUZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY OD 11.05.2020

Vláda, dne 30.4. uveřejnila nový harmonogram rozvolňování, na základě něhož, základní umělecké školy zahajují výuku dne 11. 05., a to ve všech oborech. 

Základním uměleckým školám je umožněno konat přijímací řízení a postupové zkoušky. Účastník musí být bez akutních zdravotních obtíží (viz mimořádné nařízení MZČR)


VÝŇATEK Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 , pro ZUŠ, platného dnem vydání 15.05.200:

ZAKAZUJE SE:
článek I./
odst. 1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  
odst. 2. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
NEVZTAHUJE SE A UKLÁDÁ SE
článek II./
odst. 2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole (podle 561/2004 Sb., školský zákon) a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
NAŘIZUJE SE, aby
článek III./
odst. 2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II. a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

POZOR!

Během výuky ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY DOSPĚLÝM A DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM

(mimo zaměstnance ZUŠ)

VYUŽÍVEJTE PŘEDNOSTNĚ ELEKTRONICKÉ ČI TELEFONNÍ SPOJENÍ.
Nutné případy - platby v hotovosti aj., pouze po telefonické domluvě s kanceláří školy.
Kontakt: tel: +420 474 375 667, +420 739 433 795  e-mail: kancelarzus@zusklasterec.cz, zusklasterec@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ZDE

ROZSAH PREZENČNÍ VÝUKY OD 9 DO 18 HODIN, KONKRÉTNÍ ÚPRAVY ROZVRHŮ SI ORGANIZUJE KAŽDÝ UČITEL SAMOSTATNĚ PO DOMLUVĚ SE ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI. VYCHÁZEJÍ VŠAK ZE SVÝCH PŮVODNÍCH ROZVRHŮ.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ U NÁS

Milí rodiče a klienti naší školy.

V Kláštereckých novinách, vydání 4/2020, vyšla informace., která byla do textu vložena redakcí bez ověření: " Školné vráceno ani poníženo nebude, neboť výuka probíhá online".

Informace je velmi zkreslující, vytržená z kontextu, navíc tučně znázorněna, tudíž uvádí naší školu do striktního řešení a do pozice, neochoty o problematice úplaty v ZUŠ s našimi klienty jednat. A to odmítáme, i přesto, že šance na vrácení nebo úlevu jsou menší. Vrácení úplaty sice také není automatickým krokem v této situaci, šance k projednání tu však je. Nutno však dodržet stanovená pravidla. Tím prvním pravidlem je podat písemnou žádost ředitelce školy, a to v odůvodněných případech a k posouzení.

Více zde: ZPRÁVA K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Máte-li oprávněný důvod řešit úplatu za vzdělávání v naší škole, tedy jestliže nastaly důvody "vážného zřetele" (viz Vyhláška o ZUŠ), kontaktujte vedení školy.
Před tím se však seznamte s metodikou a výkladem Ministerstva školství. Naše škola se ojedinělým případům věnuje a posuzuje je individuálně z pohledu obou stran. Škola také tedy posuzuje, v těchto individuálních případech, náplň a náročnost zadané látky pro domácí výuku a pravidelnost výzev, informací a výstupů, dále pak časovou náročnost pro vyučujícího (např.: výtvarný obor = 1 učitel = 100 žáků). Je nutno však zdůraznit, že úplata za vzdělávání, není finančním příspěvkem na učitele (ten je placen ve 100% státem), ale jde o finanční příspěvek na samotný provoz školy a ten z rozhodnutí státu, přerušen nebyl. Distanční výuka byla zajištěna napříč všemi obory. V níže uvedených bodech b), d) naše škola nabízí domluvu, jako například přerušení studia, částečné převedení úplaty na další školní rok, úlevy na základě platební neschopnosti v důsledku COVID sociálně slabším rodinám. Ve všech případech musí být úplata doplacena v plné výši přiděleného předpisu. Domluva je opodstatněná pouze v případech, že zákonní zástupci předem podali informace, tedy NEVZTAHUJE SE NA INFORMACE PODANÉ DODATEČNĚ.

Více ve zprávě DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ

PODMÍNKY NAŠÍ ŠKOLY

Tyto podmínky školy jsou obecného charakteru a nejsou zde výrazně specifikovány podmínky s ohledem na jednotlivý obor, s jeho formami a metodami při standardní výuce, která je ve většině kontaktní a nelze bez kontaktu učitele a žáka docílit požadovaného výstupu (viz. taneční obor - scénický tanec).  Rizikovost, tedy zcela na zvážení vyučujícího a obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví. 

Návrat žáků k prezenční výuce je na dobrovolném rozhodnutí zákonných zástupců a zletilých žáků za zvážení všech okolností. Z tohoto důvodu bude od 11. května naše škola organizovat, jak formu prezenční výuky, tak formu výuky distanční a v některých případech o kombinovanou formu.


POHYB ŽÁKŮ V NAŠÍ ŠKOLE BUDE UMOŽNĚN ....................................................................................... ZA PŘEDPOKLADU DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK:

A) Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška"), dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

B) Příchod ke škole a pohyb před školou

 1. Žáci a jejich příbuzní se před školou a před vchody nekumulují do větších skupin s ostatními žáky a jejich doprovodem. Mají povinnost dodržovat 2 metry odstup, v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 2. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 3. Žáci chodí na výuku těsně před jejím zahájením (max. 5 minut) a po jejím ukončení neprodleně odchází a nezdržuje se v prostorách školy. Žáci jdou přímo ke svým vchodům a zvoní na zvonek svého vyučujícího, a to pokud možno s ochranou rukou.
 4. Režim příchodu a odchodu na hudební nauku, taktéž na obor výtvarný, taneční a Divadélko, bude specifikován vyučujícím dle stanoveného harmonogramu, a to tak, aby byla naplněna výše uvedená pravidla (režim výměny žáků v šatně a ve třídě). Následkem toho bude případná úprava rozvrhu hudebních nauk a ostatních oborů

C) Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 2. Žáci přicházejí do školy čistí (především ruce) a zdraví (viz čestné prohlášení o bezinfekčnosti)
 3. Po vstupu do školy (po otevření vchodu) každý žák použije bezdotykovou dezinfekci, a pak odchází přímo do třídy svého učitele.
 4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Učitel může. při zvážení, poskytnout jednorázovou roušku. Tuto roušku, žák likviduje až po odchodu ze školy (nejlépe doma).
 5. Pedagogové kolektivního/skupinového vyučování odvádí žáky do třídy a ze třídy, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami po sobě jdoucích v rozvrhu (viz harmonogram příchodů a odchodů v hudebních naukách a ostatních kolektivních oborech.
 6. Žák se nepohybuje v ostatních prostorech školy, než je jeho nejkratší cesta do třídy. V případě nezbytného přesunu na další výuku či konzultaci má roušku, udržuje odstup při střetnutí dalších osob a nekumuluje se s nimi do těsných skupin.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z prezenční výuky.

D) Zajištění bezpečnosti v budově školy 

 1. Je nutné minimalizovat kontakty mezi žáky, skupinami, včetně zaměstnanců školy.
 2. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metr) a nošení roušek a mít čisté ruce.
 3. Toalety jsou  vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 4. Úklid, čištění a dezinfekce všech místností, povrchů a předmětů ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, zvláště ta s užíváním velkého počtu lidí (klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách,  toalety, kliky, zvonky, spínače světel),  probíhá 2x denně (ranní úklid, cca v 16:00 hodin). Odpadkové koše jsou kontrolovány průběžně a technický pracovník je vyprázdní vždy při ranním úklidu. Používány jsou bez alergenní prostředky. O čištění konkrétních hudebních nástrojů se stará konkrétní vyučující. Ve všech případech, kromě klavíru, žáci používají vlastní hudební nástroje a jsou odpovědní za jejich čistotu během výuky v ZUŠ.
 5. Dezinfekce k použití na ruce je také při vstupu do prostor školy. Stojany s dezinfekcí jsou bezprostřední blízkosti všech 4 vchodů. Dále v místnosti pro izolaci osob s podezřením na nákazu COVID-19.
 6. Technický pracovník (školnice) a následně vyučující, zajišťují časté větrání učeben a prostorů (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 7. Technický pracovník (školnice) je poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Provádí častou kontrolu kritických míst, jako jsou toalety, kliky a zvonky.

E) Ve třídě

 1. Žáci vstupují do třídy až a pouze po použití dezinfekce za vchodovými dveřmi. Učitel provede kontrolu, případně může požádat žáka, aby si znovu umyl ruce mýdlem (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 2. U skupinové výuky a ostatních oborech, složení skupin žáků bude dáno předem a je neměnné. Průběžné změny ve složení skupin nejsou možné. (Pozn.: Výuka v kolektivních oborech probíhá dle Rámcového vzdělávacího programu ve skupinách do max. počtu 15 žáků, podmínka a neměnnost skupin je zaručena.) 
 3. Ve výtvarném oboru a je maximální počet žáků ve skupině žáků 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 
 4. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 5. Žáci si po ukončení výuky použijí dezinfekci nebo umyjí ruce ve své třídě (případně na nejbližší toaletě).
 6. Během výuky či mezi výukou, učitel ve své třídě zajišťuje nezbytné větrání prostoru (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 7. Evidenci o docházce žáků do školy je veden záznam v třídní knize a může být poskytnuta v rámci projektu Chytrá karanténa.


F) Další podmínky ochrany zdraví

 1. Žák se nemůže v případě jakéhokoli nachlazení či jiné nemoci, účastnit vzdělávání v prezenční výuce a musí zůstat doma. Nutností je omluva zákonnými zástupci před stanovenou hodinou v rozvrhu žáka. Učitel tuto skutečnost zapíše do třídní knihy.
 2. Žák nebo zákonný zástupce si mohou tuto omluvenou výuku domluvit distančně a v případě, že proběhne, hodina nebude vedena v režimu "omluven".
 3. V případě podezření na příznaky COVID-19, či příznaků jiného onemocnění, v prvním momentě spatření žáka jej v takovém případě učitel nepřijme k výuce a kontaktováním zákonných zástupců doporučí okamžité vyzvednutí. Žák bude umístěn v době čekání na rodiče v samostatné místnosti. Žák by neměl odcházet sám ze školy a informace o podezření škola směřuje na hygienickou stanici. 
 4. Učitel může měřit teplotu žákům.
 5. Škola, ředitelka školy, může kdykoli rozhodnou o zrušení prezenční výuky a pokračování ve výuce na dálku, tedy distančně.
 6. Výuka může probíhat kombinovanou formou, a to tak, že přítomnost žáků ve výuce může být po domluvě časově upravena rozvrhem (např.: výtvarný obor ze 3 vyuč. hodin na 1 hodinu (osobní konzultace nad pracemi žáků) a 2 vyuč. hodiny distanční formou). tato forma se také předpokládá v hudebním oboru ve vztahu k hudební nauce. 
 7. Osobních konzultací lze využít také u distanční výuky (příprava na postupové a závěrečné zkoušky). Tyto konzultace probíhají na půdě školy a žák nesmí vstoupit do školy bez výše uvedených opatření. Konzultace může proběhnout pouze za předpokladu, že třídní učitel nepracuje formou Home-office z důvodu rizikovosti.
 8. Učitelé patřící do rizikové skupiny 1, 5 a 6 (pouze 2 učitelé, označení v seznamu s R) plní své pracovní povinnosti formou prezenční výuky s možností a) úpravy rozvrhu, s využitím pouze konzultací, b) zvýšením ochranných pomůcek a přísnějšího dodržování hygienických podmínek, c) zajištění postupových zkoušek. Rodiče o tomto budou seznámeni předem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.               O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 
Škola uskutečňuje před znovuotevřením důkladný, ve zvýšené frekvenci, úklid a dezinfekci všech využívaných prostor s důrazem na místa dotyku rukou. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.  Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení se dezinfekce opakuje. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. Škola zajišťuje dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). Technický pracovník (školnice, uklizečka) je poučena o dodržování zvýšených hygienických opatření.

     
Tisková zpráva 3 - s aktualizací ke dni 30.4. 

rozvolňování opatření v důsledku COVID-19 , znovuotevření ZUŠ od 11.5.2020

     Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ), v souladu s opatřeními vlády, dnem vyhlášení nouzového stavu (11.03.2020) a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila a od 16.3. 2020 zahájila distanční výuku napříč všemi obory.

     Opětovné otevření a znovuzahájení výuky na ZUŠ připadá podle vládou zveřejněného a
aktualizovaného harmonogramu (od 30.4.) na 11. 05. pro individuální výuku i  pro výuku kolektivní a skupinovou do 15-ti žáků .  Výuka by měla probíhat za dodržování hygienických opatření, která však kromě stávajících (nošení roušek, štítů, dezinfekce rukou a prostor, odstupy) nejsou doposud pro ZUŠ specifikována, s ohledem na metody a průběh výuky v těchto školách. Asociace ZUŠ podala připomínky ministerstvu školství i zdravotnictví ke zpracování a čeká na vyhodnocení.

Ředitelka zvažuje stávající podmínky pro možnost opětovné prezenční výuky od 11. 05., a to:


 • ZÁJEM O PREZENČNÍ VÝUKU ze strany žáků a jejich zákonných zástupců (pouze individuální výuka, bez hudební nauky) odpovídá přibližně 80% z celkového počtu žáků v hudebním oboru. Tito klienti souhlasí s dodržováním hygienických opatření z jejich strany (např.: žák bude omluven v případě nachlazení a jiných příznaků i jiných onemocnění, v případě podezření ve změně zdravotního stavu žáka, může učitel odmítnout a nepustit žáka k výuce nebo přerušit výuku a poslat žáka domů s podáním informace rodičům,...).
 • ZÁJEM UČITELŮ O PREZENČNÍ VÝUKU je 13 z 15 pedagogů s hudebním zaměřením.
 • RIZIKOVÁ SKUPINA PEDAGOGŮ naší školy, ve smyslu možného přenosu z žáka na učitele, však zahrnuje z těchto 15 učitelů hudebního oboru 7 učitelů (3 - věk nad 65 let, 2 - těhotenství, 1 - oslabená imunita, 1 - před operačním zákrokem). Kromě dvou učitelek v těhotenství, jsou však ostatní z rizikové skupiny ochotni a chtějí zahájit prezenční výuku. Ředitelka bude vyjednávat jaké jsou možnosti.
 • RIZIKOVÉ STUDIJNÍ PŘEDMĚTY s možným zvýšeným přenosem kapének a výskytem aerosolu v ovzduší a klimatu třídy jsou považovány především zpěv a dechové nástroje. Žáci používají vlastní nástroje, kromě klavíru. To lze však vyřešit častější dezinfekcí rukou v průběhu výuky a šetrným ošetřením nástroje.
 • VYBAVENÍ OCHRANNÝMI POMŮCKAMI je na požadované úrovni. Všichni zaměstnanci disponují vlastními bavlněnými rouškami v počtu více než 2, někteří i respirátory třídy 3M. Škola všem zajistila štíty, dezinfekci na ruce, náhradní jednorázové roušky pro případy znečištěné či poškozené roušky u žáky nebo své vlastní, dezinfekční čistící ubrousky k rychlému použití, papírové kapesníky i pro potřeby žáků a bezdotykovou dezinfekci rukou ve vchodech školy.
 • DALŠÍ PODMÍNKY jsou splňovány ve 100% úrovni ve smyslu každodenního, ve zvýšené míře, úklidu a dezinfikování společných prostor školy běžnými a speciálními dezinfekčními úklidovými prostředky (od klik, zvonků, toalet a umyvadel s příslušenstvím - v průběhu výuky bude zajištěno 2x denně, stolů a židlí ...), Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví, není potřeba plošnou dezinfekci prostor a ploch ve veřejném prostranství. Taktéž plošná "dezinfekce vzduchu" není možná vzhledem k možnému znehodnocení hudebních nástrojů.
     Ředitelka vydá rozhodnutí o znovuzahájení prezenční výuky v hudebním oboru na základě projednání s pedagogickou radou školy, nejdéle 1 den po zveřejnění dalších podmínek MZČR a MŠMT, v souladu se specifikací pro základní umělecké školy.

     (před 30.4.) Předpokládaný den pro znovuzahájení kolektivní výuky je 25. 05. 2020. Vzhledem k uveřejnění maximálního počtu žáků ve skupině, nelze jednoznačně potvrdit, že datum zahrnuje i kolektivní obory, jako je taneční, výtvarný a soubor literárně-dramatického oboru. Výuka v oborech, jako je taneční a LDO, je výuka kontaktní a za podmínek stávajících opatření (rouška, odstupy) nelze výuku kvalitně naplnit. V hudebním oboru pro kolektivní předmět hudební nauka se připravuje rozpis výuky po skupinách, tak, aby žákům byla umožněna alespoň 1 osobní konzultace s učitelem, do konce školního roku, k vyhodnocení výstupů pro hudební nauku.

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY škola zachovává, avšak počítá se s různou formou, která bude řešena s individuálním přístupem ve vztahu a k možnostem plnění distanční výuky u každého žáka. Kritéria a forma bude žákům sdělena prostřednictvím třídních učitelů. Kromě žáků, kteří již nebudou v příštím roce pokračovat, se nepředpokládá opakování ročníků z důvodu nesplnění požadované látky. Budou hledány takové cesty, aby byla splněna jak kritéria ročníkových výstupů ŠVP, tak kritéria hodnocení.

Z těchto důvodů se  doporučuje žákům a jejich zákonným zástupcům, napříč obory, kteří neakceptovali vůbec nebo výjimečně, výzvy na distanční výuku, aby v nejkratší době kontaktovali své učitele, seznámili se a zajistili si podmínky pro hodnocení za II. pololetí (vysvědčení) a podmínky pro postup do vyššího ročníku v dalším školním roce.

Tisková zpráva 2 - vyjádření k úplatě za vzdělávání v důsledku COVID-19

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ) dnem vyhlášení nouzového stavu a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila v souladu s opatřeními vlády (tedy pouze na nepřítomnost žáků a upravila pracovní dobu svým zaměstnanců na dobu na pracovišti a na dobu v Home-office)

Úplata za vzdělávání v ZUŠ je příspěvkem na neinvestiční výdaje školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy. Zjednodušeně řečeno, jde o příspěvek na výdaje spojené s provozem školy.

Škola je sice bez žáků, ale učitelé a ostatní pracovníci tímto opatřením, nedostali prázdniny, jak si mnozí myslí. Od 12.03. 202 se připravovali na zahájení distanční výuky, která se rozeběhla u nás hned od 16.03.2020. Tato forma výuky a příprava na ní byla mnohem náročnější a muselo se vyřešit spousty souvisejících náležitostí, např.: dostupnost WIFI, proškolení v práci s dostupným aplikacemi pro dálkovou výuku, nahrávání, ukládání a posílání videí bezpečnou formou, atd, atd, ....Dále škola využila čas pro zkvalitnění podmínek výuky, jako velkým úklidem, drobnými rekonstrukcemi, tříděním materiálů a podkladů k výuce, oprava nástrojů. Dále, úplata za vzdělávání je částečně použita na výdaj energií, na které se se opatření nedá aplikovat.

Asociace základních uměleckých škol jedná s ministerstvem školství v této otázce, avšak přiklání se k názorům většiny ředitelů ZUŠ a jejich zřizovatelů, že důvod pro vrácení úplaty za vzdělávání není, s uplatněním § 8 odst. (3), Vyhlášky č. 71/2004 Sb, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací." [1] Případné žádosti bude posuzovat individuálně, tedy podle uplatnění § 8 2. věta: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit."[2]
Zapojení žáků do distanční výuky je v Ø 90%, avšak přizváni k této formě výuky bylo 100% žáků napříč obory. Do této chvíle nejevíme ze strany zákonných zástupců potíže s úhradou. Naopak by škola velmi pocítila, kdyby rozhodnutím z vyšší moci, musela být úplata vrácena.

Mgr. Zora Breczková, ředitelka, ZUŠ Klášterec nad Ohří

/1/ b) jestliže byl vyloučen ze školy c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, /2/ c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

Tisková zpráva - 1 ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

K PREVENTIVNÍM OPATŘENÍM PLATNÁ OD 10.03.2020.

Na jednání mimořádné pedagogické rady, Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, společně s dalšími v kraji a ČR, přijala na doporučení ministra školství, preventivní opatření ze dne 10.03.2020, a zrušila výuku do odvolání. Důvodem  k rozhodnutí je také skutečnost, o evidenci několika žáků vracejících ze zasažených oblastí v Itálii, dále skutečnost, že ZUŠ je školou, podle školského zákona (§ 7, § 109 zákona č. 556/2006 Sb.) organizujeme mimo jiné kolektivní výuku a akce, kde se může vyskytnout více jak 100 osob.

Nebudou-li žáci a zákonní zástupci informováni jinak, ze strany vedení a učitelů školy, tak do odvolání se ruší veškeré akce (koncerty, představení, výstavy, vzdělávací a náborové akce a den otevřených dveří)

Zaměstnanci a ostatní pracovníci školy (učitelé a provozní zaměstnanci) konají pracovní dobu a) na pracovišti, b) Home office. Výuka probíhá distančně (na dálku), dle pravidel vzájemně dojednaných s vyučujícím.

Provozní zaměstnanci - od 6 do 14,30 na pracovišti


Také u naší školy můžete uplatnit Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) k Žádosti          o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).


Vedení školy dále doporučuje svým žákům a  jejich zákonným zástupcům, aby zůstávali v kontaktu s učiteli ZUŠ, a informovali se o vývoji, jak ze strany školy, tak ze strany jejich (výskyt nákazy, domácí nebo nařízená karanténa,...). Také bylo učitelům udělena kompetence, dle jejich možností a podmínek, využít možnosti výuky, konzultací na dálku, přes ICT média.


DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU covid-19
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. 

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.

Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

 • Doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

 • Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). 
 • V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 
 • Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.htmlDoporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.
Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům

 • K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:
 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • K podrobnostem viz tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí  
 •  

VÝŇATEK Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 , pro ZUŠ:

ZAKAZUJE SE:
článek I./
odst. 1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  
odst. 2. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
NEVZTAHUJE SE A UKLÁDÁ SE
článek II./
odst. 2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole (podle 561/2004 Sb., školský zákon) a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
NAŘIZUJE SE, aby
článek III./
odst. 2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II. a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

platnost dnem vydání 15.05.2020