https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

COVID-19

VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU SITUACÍ A DOPADEM NA VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE.

Tisková zpráva č. 18

Dle legislativního vyjádření nejsou žáci ani zaměstnanci ZUŠ povinni se prokazovat se

testováním/prodělaným COVID-19/očkováním.
Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (povinné ve
společných prostorách).

Tisková zpráva č. 17

Opatření v souvislosti s výhružkou umístění NVS a další nespecifikované hrozby mířené na školy a školky v ČR nadále trvá až do odvolání! 

I nadále platí:
- zákaz vstupu cizích osob do budovy školy
- zákaz zdržování se cizích osob i rodičů v prostoru zahrady, doporučení pro rodiče, aby čekali na děti za silnicí, nikoli přede dveřmi
- v případě výskytu podezřelé osoby pohybující se v bezprostředním okolí školy, kontaktovat ihned vedení školy a po dohodě PČR
- v případě nálezu podezřelého předmětu v zahradě či budově školy, kontaktovat ihned vedení školy a PČR

Tisková zpráva č. 16


V základních uměleckých školách

- je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
- je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:
• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že 
b) doloží 
c) podstoupí 
d) prokáže 
Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
Přijímací zkoušky na základní umělecké školy nejsou ničím omezeny a mohou se konat; mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2, V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby (viz bod 3 ZDE https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/noseni-ochrannych-prostredku-0433.pdf  a ZDE  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochranne-prostredky-dychacich-cest-0471.pdf).- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR  nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebočestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebopreventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebopotvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

Tisková zpráva č. 15

S účinností od 10. 5. 2021 se mění mimořádná opatření také v Ústeckém kraji.

V základních uměleckých školách se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině. Dále se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek.

Základní umělecká škola nemá povinnost testování, avšak žák prokáže, že:absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkemabsolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkemmá vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední uplynulo 14 dníprodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost neuplynulo více než 90 dnídoloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkempodstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní testŠkola má k dispozici pro účely jednorázového testování oddělenou místnost. Zákonný zástupce musí dát vyučujícímu vědět předem, že bude potřeba žáka otestovat a musí se dostavit nejméně 15 minut před výukou. Žák nesmí přijít kontaktu s ostatními žáky do doby potvrzení jeho negativity.
Nebudou-li splněny výše zmíněné podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

Tisková zpráva č.14

od pondělí 19.4. 2021 výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách

výuka je umožněna v rámci režimu 1 na 1 nebo individuální konzultace.

 Tisková zpráva č. 13

 Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy

Od pondělí 12.4.2021 se otevírá prezenční výuka na ZUŠ, a to tímto způsobem:

Výuka žáků probíhá prezenčně. Je však umožněna pouze individuální výuka 1 na 1
a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník jeden žák)
Třídní učitelé informují žáky a rodiče a domluví se s nimi na realizaci návratu dětí do ZUŠ. Zároveň obě strany provedou aktualizaci svých údajů.
Kolektivní výuka bude probíhat nadále distančně (Výtvarný obor, taneční obor, Hudby hrátky, ZUŠ KAPELA, soubor atd.)
Žákům je umožněna osobní přítomnost v budově školy za předpokladu, že nemají žádné příznaky spojené s COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy) a dodržují hygienická pravidla stanovená MZ.
Zákonným zástupcům je vstup do budovy školy zakázán! Výjimka je umožněna pouze v nezbytně nutných případech
Žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné prostředky v celém areálu školy (respirátory, žáci roušky) v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tanec, zpěv, hra na dechové nástroje) nemusí žáci nosit ochranný prostředek.
Dodržují se základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví.
Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky!
Zaměstnavatel, který je školou, nebo školským zařízením smí nejpozději od 12.4.2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS - Co-V-2.
Preventivní testování se provádí a). V případě pracovníků, kteří poskytují osobně vzdělávání dětem, žákům, kteří se pravidelně testují podle jiného mimořádného opatření.
b). V případě nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi, žáky.
Zaměstnanci ostatních škol a školských zařízení, ve kterých nadále není umožněna osobní přítomnost skupin dětí žáků (v první vlně typicky ZUŠ) jsou testováni 1x týdně.
U zaměstnanců a dalších osob se stanovuje výjimka, kdy se preventivní testování neprovádí:
Jiný provedený test, nebo prodělaný COVID-19 se předpokládá, že taková osoba je vůči COVID-19 po dobu 90 dní od posledního RT-PCR testu imunní a testování je tedy nadbytečné.
Absolvování očkování v kompletním schématu a s odstupem minimálně 14 dní od aplikace poslední dávky, dle schématu konkrétní vakcíny.


ZŮSTAŇTE S NÁMI I VE II. POLOLETÍ

DOPIS RODIČŮM - PODĚKOVÁNÍ 

Celý tým Základní umělecké školy v Klášterci nad Ohří by chtěl ze srdce poděkovat za zachování přízně v této nelehké době z pohledu vzdělávání a věnování se svým zájmům pouze distančně. Základní umělecká škola je jedinou zájmovou vzdělávací institucí vč. jazykových škol, která může fungovat a funguje i touto cestou.My všichni zde si uvědomujeme, že to nemusí a mnohdy není pro Vás lehké dohlížet na plnění úkolů nad rámec povinné školní docházky, motivovat děti k dalším jiným činnostem a současně povzbuzovat sebe sama v normálním bytí, ...Přes dobrovolnost z vaší strany jste téměř všichni zůstali s námi v nějakém kontaktu a mohlo docházet k předávání informací, dovedností a zkušeností na dálku.Tento stav nás ještě bohužel nějakou dobu potrápí. Pojďme společně změnit pohled (vidět to trochu jinak, dělat věci trochu jinak) a možná zjistíme, že tato krizová situace může být i pro nás obohacující. Učitelé na ZUŠ v tuto chvíli pochopili, že nejde jen o výkon, ale o získání dalších klíčových kompetencí k rozvoji a k přeměně malého žáčka v samostatného, umělecky vnímavého človíčka. A ač nám už pomalu přemíra moderních technologií začíná vadit, posunula i nás o pěkný kus cesty vpřed, což by bez vaší přízně nebylo tak jednoduché a hlavně rychlé. Napříč všemi ZUŠkami to cítíme jako zodpovědnost, neboť se stáváme důležitým prostorem pro zachování kultury v naší zemi. Jen společně s Vámi tu ZUŠky budou a zůstanou takové, jak je známe, jedinečné. Poděkování přichází ve chvíli, kdy se rozběhne druhé pololetí. Máte-li jakékoli pochybnosti, ohledně pokračování či zapsání svého dítěte, zvažte výše zmíněná slova a nebojte se nám zavolat. Vždy je nějaké řešení. My jsme zde pro Vás. Děkujeme. Termíny dodatečného zápisu od II. pololetí jsou 29.1. a 5.2.Se srdečnou úctou Vaše ZUŠ

Tisková zpráva č. 12

Od pondělí 4. ledna 2021, opět probíhá na ZUŠ distanční výuka. Do ZUŠ je zakázán vstup žáků a jejich zákonných zástupců. 
Rodiče byli kontaktováni třídními učiteli, aby projednali  a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje pouze vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). 

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 11

OD 7.12.2020 JE UMOŽNĚNA VÝUKA NA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH, A TO V KOLEKTIVNÍCH OBORECH A VÝUCE.

Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena
Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků. Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání. zpěv může probíhat, neboť je stěžejní součástí Rámcového vzdělávacího programu Nadále je možné konat individuální konzultace. Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
takto:
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

Tisková zpráva č. 10

Od 25.11.2020 se otevírá výuka v základních uměleckých školách, a to tímto způsobem:Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá dis­tančně.Je však umožněna prezenční individuální výuka a pre­zenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být pří­tomen zákonný zástupce žáka.       O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu­je nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu po­bytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále­nost alespoň 2 metry od všech osob.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do pros­tor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského po­radenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 
Je možné konání nostrifikačních zkoušek do 10 osob v jedné místnosti a zkoušek na základě mezinárodních dohod.
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W). 
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor-v délce alespoň S minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.
Platí pravidla nošení ochrany úst a nosu! Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen "rouška").
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Tisková zpráva 8,9

Od pondělí 12.10. byla umožněna výuka na ZUŠ individuálně 1 na 1. Ten samý den, byla opět vládou tato možnost zrušena, a to od 14.10. Základní umělecké školy, tak jako  ZŠ a SŠ  a VOŠ a vysoké školy, přešly na distanční výuku. Opatření by se měla rozvolňovat od 2.11.
Během dne budou rodiče kontaktováni třídními učiteli nebo se mohou s nimi spojit dříve a projednali s ním formu a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje konzultační setkání pro rodiče v kontextu vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). Ve škole je zakázaná přítomnost žáků.Tisková zpráva 7

S velikou lítostí oznamujeme, že KHS vydala nařízení platné s účinností od 5.10. 2020 a zakazuje přítomnost žáků ve škole v základním uměleckém vzdělávání. 
ZUŠ Klášterec nad Ohří, přistupuje od tohoto data, k distanční výuce , a to ve všech oborech. Vedení školy doporučuje rodičům se k této výuce připojit. V nejbližších hodinách je bude kontaktovat třídní učitel, aby si domluvil možnosti připojení se žáky. Distanční výuka bude probíhat ve stanovený rozvrh pro prezenční výuku. Učitelé kolektivní výuky v hudebním oboru v pondělí předloží plán výuky (soubory, komorní hry, hudební dílny, klavírní dílny) a seznámí s ním rodiče. Vedení doporučuje v těchto hodinách spíše formu vypracování úkolů s daným tématem. Distanční výuka nebude negativně ovlivňovat hodnocení vzdělávacích cílů. Úplata za vzdělávání není dotčena.
V tuto chvíli se odsouvá spuštění návazných kurzů MINIZUŠKY.

Tisková zpráva 6

K 30.09. 2020 byl vyhlášen NOZOVÝ STAV  A S NÍM DALŠÍ OPATŘENÍ. 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

ZUŠ - provoz ZUŠ není přerušen ani omezen, řídí se podle manuálu. ZUŠ Klášterec nad Ohří, pokud zůstane region zeleně zabarvený, tak výuka bude probíhat ve stávajícím režimu a při stávajících hygienických opatření. Dále bude záležet také na rozhodnutí KHS. V případě zeleného zbarvení, budeme upravovat výuku sborového zpěvu. ostatní výuka probíhá dle stávajících HO. V tuto chvíli nerušíme ani návazné kurzy jako je MINIZUŠKA.

Aktualizované informace v pondělí 5.4.2020. Tisková zpráva 4 

Vážení klienti naší školy,
od 10.09.2020 je povinností nošení roušek a dezinfikování rukou ve všech vnitřních prostorech. Nezapomeňte si ji tedy doma. Výuka pak může probíhat bez ní, s dostatečným odstupem od žáka a dostatečně větranou třídou. Pohyb žáků, skupin žáků a učitelů ve společných prostorech školy pouze s rouškou.

Rodiče mají vstup do budovy zakázán, povolen je pouze ve výjimečných situacích (dodatečný zápis, schůzka s vedením školy, poskytovatelé služeb). Veškerou komunikaci směřujte přes oficiální emailové adresy vedení školy nebo svých učitelů, a dále telefonické spojení.

POZOR!

Během výuky ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY DOSPĚLÝM A DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM

(mimo zaměstnance ZUŠ)

VYUŽÍVEJTE PŘEDNOSTNĚ ELEKTRONICKÉ ČI TELEFONNÍ SPOJENÍ.
Nutné případy - platby v hotovosti aj., pouze po telefonické domluvě s kanceláří školy.
Kontakt: tel: +420 474 375 667, +420 739 433 795  e-mail: kancelarzus@zusklasterec.cz, zusklasterec@seznam.cz


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ U NÁS

Milí rodiče a klienti naší školy.

V Kláštereckých novinách, vydání 4/2020, vyšla informace., která byla do textu vložena redakcí bez ověření: " Školné vráceno ani poníženo nebude, neboť výuka probíhá online".

Informace je velmi zkreslující, vytržená z kontextu, navíc tučně znázorněna, tudíž uvádí naší školu do striktního řešení a do pozice, neochoty o problematice úplaty v ZUŠ s našimi klienty jednat. A to odmítáme, i přesto, že šance na vrácení nebo úlevu jsou menší. Vrácení úplaty sice také není automatickým krokem v této situaci, šance k projednání tu však je. Nutno však dodržet stanovená pravidla. Tím prvním pravidlem je podat písemnou žádost ředitelce školy, a to v odůvodněných případech a k posouzení.

Více zde: ZPRÁVA K ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Máte-li oprávněný důvod řešit úplatu za vzdělávání v naší škole, tedy jestliže nastaly důvody "vážného zřetele" (viz Vyhláška o ZUŠ), kontaktujte vedení školy.
Před tím se však seznamte s metodikou a výkladem Ministerstva školství. Naše škola se ojedinělým případům věnuje a posuzuje je individuálně z pohledu obou stran. Škola také tedy posuzuje, v těchto individuálních případech, náplň a náročnost zadané látky pro domácí výuku a pravidelnost výzev, informací a výstupů, dále pak časovou náročnost pro vyučujícího (např.: výtvarný obor = 1 učitel = 100 žáků). Je nutno však zdůraznit, že úplata za vzdělávání, není finančním příspěvkem na učitele (ten je placen ve 100% státem), ale jde o finanční příspěvek na samotný provoz školy a ten z rozhodnutí státu, přerušen nebyl. Distanční výuka byla zajištěna napříč všemi obory. V níže uvedených bodech b), d) naše škola nabízí domluvu, jako například přerušení studia, částečné převedení úplaty na další školní rok, úlevy na základě platební neschopnosti v důsledku COVID sociálně slabším rodinám. Ve všech případech musí být úplata doplacena v plné výši přiděleného předpisu. Domluva je opodstatněná pouze v případech, že zákonní zástupci předem podali informace, tedy NEVZTAHUJE SE NA INFORMACE PODANÉ DODATEČNĚ.

Více ve zprávě DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚPLATĚ

PODMÍNKY NAŠÍ ŠKOLY

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU covid-19
Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.