TISKOVÉ ZPRÁVY

Tisková zpráva 8,9
Od pondělí 12.10. byla umožněna výuka na ZUŠ individuálně 1 na 1. Ten samý den, byla opět vládou tato možnost zrušena, a to od 15.10. Základní umělecké školy, tak jako  ZŠ a SŠ  a VOŠ a vysoké školy, přešly na distanční výuku. Opatření by se měla rozvolňovat od 2.11.
Během dne budou rodiče kontaktováni třídními učiteli nebo se mohou s nimi spojit dříve a projednali s ním formu a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje konzultační setkání pro rodiče v kontextu vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). Ve škole je zakázaná přítomnost žáků.


Tisková zpráva 5 

Od 18. září 2020 se pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 
Výuka v naší Základní umělecké škole bude probíhat dle nařízení ministerstva zdravotnictví s ohledem na studijní zaměření. Žákovi uměleckého předmětu, a pro  splnění kvalitního vzdělávacího procesu, neumožňuje rouška toto naplnění po dobu 45 minut. Bude možno využít další možnosti, jako např. štít pro klavíristy, bicí nástroje a výtvarný či literárně-dramatický obor. Žákům, navštěvující 1. ZŠ bude, tak jako základní škole, umožněna výjimka. Roušku a jinou ochranu musí mít sebou a bude se řídit pokyny vyučujícího. Všichni klienti školy jsou povinni dodržovat maximální hygienické podmínky.

 Tisková zpráva 4 

Vážení klienti naší školy,
od 10.09.2020 je povinností nošení roušek a dezinfikování rukou ve všech vnitřních prostorech. Nezapomeňte si ji tedy doma. Výuka pak může probíhat bez ní, s dostatečným odstupem od žáka a dostatečně větranou třídou. Pohyb žáků, skupin žáků a učitelů ve společných prostorech školy pouze s rouškou.
Rodiče mají vstup do budovy zakázán, povolen je pouze ve výjimečných situacích (dodatečný zápis, schůzka s vedením školy, poskytovatelé služeb). Veškerou komunikaci směřujte přes oficiální emailové adresy vedení školy nebo svých učitelů, a dále telefonické spojení.

     
Tisková zpráva - 

rozvolňování opatření v důsledku COVID-19 , znovuotevření ZUŠ od 11.5.2020

     Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ), v souladu s opatřeními vlády, dnem vyhlášení nouzového stavu (11.03.2020) a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila a od 16.3. 2020 zahájila distanční výuku napříč všemi obory.

     Opětovné otevření a znovuzahájení výuky na ZUŠ připadá podle vládou zveřejněného harmonogramu na: 11. 05. pro individuální výuku a 25. 05. pro výuku kolektivní a skupinovou do 5-ti žáků. Výuka by měla probíhat za dodržování hygienických opatření, která však kromě stávajících (nošení roušek, štítů, dezinfekce rukou a prostor, odstupy) nejsou doposud pro ZUŠ specifikována, s ohledem na metody a průběh výuky v těchto školách. Asociace ZUŠ podala připomínky ministerstvu školství i zdravotnictví ke zpracování a čeká na vyhodnocení.

Ředitelka zvažuje stávající podmínky pro možnost opětovné prezenční výuky od 11. 05., a to:


  • ZÁJEM O PREZENČNÍ VÝUKU ze strany žáků a jejich zákonných zástupců (pouze individuální výuka, bez hudební nauky) odpovídá přibližně 80% z celkového počtu žáků v hudebním oboru. Tito klienti souhlasí s dodržováním hygienických opatření z jejich strany (např.: žák bude omluven v případě nachlazení a jiných příznaků i jiných onemocnění, v případě podezření ve změně zdravotního stavu žáka, může učitel odmítnout a nepustit žáka k výuce nebo přerušit výuku a poslat žáka domů s podáním informace rodičům,...).
  • ZÁJEM UČITELŮ O PREZENČNÍ VÝUKU je 13 z 15 pedagogů s hudebním zaměřením.
  • RIZIKOVÁ SKUPINA PEDAGOGŮ naší školy, ve smyslu možného přenosu z žáka na učitele, však zahrnuje z těchto 15 učitelů hudebního oboru 7 učitelů (3 - věk nad 65 let, 2 - těhotenství, 1 - oslabená imunita, 1 - před operačním zákrokem). Kromě dvou učitelek v těhotenství, jsou však ostatní z rizikové skupiny ochotni a chtějí zahájit prezenční výuku. Ředitelka bude vyjednávat jaké jsou možnosti.
  • RIZIKOVÉ STUDIJNÍ PŘEDMĚTY s možným zvýšeným přenosem kapének a výskytem aerosolu v ovzduší a klimatu třídy jsou považovány především zpěv a dechové nástroje. Žáci používají vlastní nástroje, kromě klavíru. To lze však vyřešit častější dezinfekcí rukou v průběhu výuky a šetrným ošetřením nástroje.
  • VYBAVENÍ OCHRANNÝMI POMŮCKAMI je na požadované úrovni. Všichni zaměstnanci disponují vlastními bavlněnými rouškami v počtu více než 2, někteří i respirátory třídy 3M. Škola všem zajistila štíty, dezinfekci na ruce, náhradní jednorázové roušky pro případy znečištěné či poškozené roušky u žáky nebo své vlastní, dezinfekční čistící ubrousky k rychlému použití, papírové kapesníky i pro potřeby žáků a bezdotykovou dezinfekci rukou ve vchodech školy.
  • DALŠÍ PODMÍNKY jsou splňovány ve 100% úrovni ve smyslu každodenního, ve zvýšené míře, úklidu a dezinfikování společných prostor školy běžnými a speciálními dezinfekčními úklidovými prostředky (od klik, zvonků, toalet a umyvadel s příslušenstvím - v průběhu výuky bude zajištěno 2x denně, stolů a židlí ...), Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví, není potřeba plošnou dezinfekci prostor a ploch ve veřejném prostranství. Taktéž plošná "dezinfekce vzduchu" není možná vzhledem k možnému znehodnocení hudebních nástrojů.
     Ředitelka vydá rozhodnutí o znovuzahájení prezenční výuky v hudebním oboru na základě projednání s pedagogickou radou školy, nejdéle 1 den po zveřejnění dalších podmínek MZČR a MŠMT, v souladu se specifikací pro základní umělecké školy.

     Předpokládaný den pro znovuzahájení kolektivní výuky je 25. 05. 2020. Vzhledem k uveřejnění maximálního počtu žáků ve skupině, nelze jednoznačně potvrdit, že datum zahrnuje i kolektivní obory, jako je taneční, výtvarný a soubor literárně-dramatického oboru. Výuka v oborech, jako je taneční a LDO, je výuka kontaktní a za podmínek stávajících opatření (rouška, odstupy) nelze výuku kvalitně naplnit. V hudebním oboru pro kolektivní předmět hudební nauka se připravuje rozpis výuky po skupinách, tak, aby žákům byla umožněna alespoň 1 osobní konzultace s učitelem, do konce školního roku, k vyhodnocení výstupů pro hudební nauku.

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY škola zachovává, avšak počítá se s různou formou, která bude řešena s individuálním přístupem ve vztahu a k možnostem plnění distanční výuky u každého žáka. Kritéria a forma bude žákům sdělena prostřednictvím třídních učitelů. Kromě žáků, kteří již nebudou v příštím roce pokračovat, se nepředpokládá opakování ročníků z důvodu nesplnění požadované látky. Budou hledány takové cesty, aby byla splněna jak kritéria ročníkových výstupů ŠVP, tak kritéria hodnocení.

Z těchto důvodů se  doporučuje žákům a jejich zákonným zástupcům, napříč obory, kteří neakceptovali vůbec nebo výjimečně, výzvy na distanční výuku, aby v nejkratší době kontaktovali své učitele, seznámili se a zajistili si podmínky pro hodnocení za II. pololetí (vysvědčení) a podmínky pro postup do vyššího ročníku v dalším školním roce.


Tisková zpráva - vyjádření k úplatě za vzdělávání v důsledku COVID-19

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ) dnem vyhlášení nouzového stavu a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila v souladu s opatřeními vlády (tedy pouze na nepřítomnost žáků a upravila pracovní dobu svým zaměstnanců na dobu na pracovišti a na dobu v Home-office)

Úplata za vzdělávání v ZUŠ je příspěvkem na neinvestiční výdaje školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy. Zjednodušeně řečeno, jde o příspěvek na výdaje spojené s provozem školy.

Škola je sice bez žáků, ale učitelé a ostatní pracovníci tímto opatřením, nedostali prázdniny, jak si mnozí myslí. Od 12.03. 202 se připravovali na zahájení distanční výuky, která se rozeběhla u nás hned od 16.03.2020. Tato forma výuky a příprava na ní byla mnohem náročnější a muselo se vyřešit spousty souvisejících náležitostí, např.: dostupnost WIFI, proškolení v práci s dostupným aplikacemi pro dálkovou výuku, nahrávání, ukládání a posílání videí bezpečnou formou, atd, atd, ....Dále škola využila čas pro zkvalitnění podmínek výuky, jako velkým úklidem, drobnými rekonstrukcemi, tříděním materiálů a podkladů k výuce, oprava nástrojů. Dále, úplata za vzdělávání je částečně použita na výdaj energií, na které se se opatření nedá aplikovat.

Asociace základních uměleckých škol jedná s ministerstvem školství v této otázce, avšak přiklání se k názorům většiny ředitelů ZUŠ a jejich zřizovatelů, že důvod pro vrácení úplaty za vzdělávání není, s uplatněním § 8 odst. (3), Vyhlášky č. 71/2004 Sb, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací." [1] Případné žádosti bude posuzovat individuálně, tedy podle uplatnění § 8 2. věta: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit."[2]
Zapojení žáků do distanční výuky je v Ø 90%, avšak přizváni k této formě výuky bylo 100% žáků napříč obory. Do této chvíle nejevíme ze strany zákonných zástupců potíže s úhradou. Naopak by škola velmi pocítila, kdyby rozhodnutím z vyšší moci, musela být úplata vrácena.

Mg. Zora Breczková, ředitelka, ZUŠ Klášterec nad Ohří

/1/ b) jestliže byl vyloučen ze školy c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, /2/ c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

K PREVENTIVNÍM OPATŘENÍM PLATNÁ OD 10.03.2020.

Na jednání mimořádné pedagogické rady, Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, společně s dalšími v kraji a ČR, přijala na doporučení ministra školství, preventivní opatření ze dne 10.03.2020, a zrušila výuku do odvolání. Důvodem  k rozhodnutí je také skutečnost, o evidenci několika žáků vracejících ze zasažených oblastí v Itálii, dále skutečnost, že ZUŠ je školou, podle školského zákona (§ 7, § 109 zákona č. 556/2006 Sb.) organizujeme mimo jiné kolektivní výuku a akce, kde se může vyskytnout více jak 100 osob.

Nebudou-li žáci a zákonní zástupci informováni jinak, ze strany vedení a učitelů školy, tak do odvolání se ruší veškeré akce (koncerty, představení, výstavy, vzdělávací a náborové akce a den otevřených dveří)

Zaměstnanci a ostatní pracovníci školy (učitelé a provozní zaměstnanci) konají pracovní dobu a) na pracovišti, b) Home office. Výuka probíhá distančně (na dálku), dle pravidel vzájemně dojednaných s vyučujícím.

Provozní zaměstnanci - od 6 do 14,30 na pracovišti


Také u naší školy můžete uplatnit Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) k Žádosti          o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).


Vedení školy dále doporučuje svým žákům a  jejich zákonným zástupcům, aby zůstávali v kontaktu s učiteli ZUŠ, a informovali se o vývoji, jak ze strany školy, tak ze strany jejich (výskyt nákazy, domácí nebo nařízená karanténa,...). Také bylo učitelům udělena kompetence, dle jejich možností a podmínek, využít možnosti výuky, konzultací na dálku, přes ICT média.