https://zusklasterec.cz/google178437c3ac62faf0.html

TISKOVÉ ZPRÁVY

Tisková zpráva č. 16

V základních uměleckých školách
- je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
- je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:
žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)
a) prokáže, že 

- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR  nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží 

čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí 

preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže 

potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Přijímací zkoušky na základní umělecké školy nejsou ničím omezeny a mohou se konat; mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2,
V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby (viz bod 3 ZDE https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/noseni-ochrannych-prostredku-0433.pdf  a ZDE  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochranne-prostredky-dychacich-cest-0471.pdf).

Tisková zpráva č. 15

S účinností od 10. 5. 2021 se mění mimořádná opatření také v Ústeckém kraji.
V základních uměleckých školách se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině. Dále se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek.

Základní umělecká škola nemá povinnost testování, avšak žák prokáže, že:
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední uplynulo 14 dní
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost neuplynulo více než 90 dní
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem
 • podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní test
Škola má k dispozici pro účely jednorázového testování oddělenou místnost. Zákonný zástupce musí dát vyučujícímu vědět předem, že bude potřeba žáka otestovat a musí se dostavit nejméně 15 minut před výukou. Žák nesmí přijít kontaktu s ostatními žáky do doby potvrzení jeho negativity.

Nebudou-li splněny výše zmíněné podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 11

  OD 7.12.2020 JE UMOŽNĚNA VÝUKA NA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH, A TO V KOLEKTIVNÍCH OBORECH A VÝUCE.

Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena 

takto:
 • Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků.
 • Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání.
 • zpěv může probíhat, neboť je stěžejní součástí Rámcového vzdělávacího programu
 • Nadále je možné konat individuální konzultace.
 • Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol.
 • Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, atd. ...

Tisková zpráva č. 10

Od 25.11.2020 se otevírá výuka v základních uměleckých školách, a to tímto způsobem:

 1. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá dis­tančně.
 2. Je však umožněna prezenční individuální výuka a pre­zenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být pří­tomen zákonný zástupce žáka.       O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
 3. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňu­je nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu po­bytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále­nost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do pros­tor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského po­radenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

Je možné konání nostrifikačních zkoušek do 10 osob v jedné místnosti a zkoušek na základě mezinárodních dohod.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W). 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor-v délce alespoň S minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Platí pravidla nošení ochrany úst a nosu! Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen "rouška").

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Tisková zpráva 8,9
Od pondělí 12.10. byla umožněna výuka na ZUŠ individuálně 1 na 1. Ten samý den, byla opět vládou tato možnost zrušena, a to od 15.10. Základní umělecké školy, tak jako  ZŠ a SŠ  a VOŠ a vysoké školy, přešly na distanční výuku. Opatření by se měla rozvolňovat od 2.11.
Během dne budou rodiče kontaktováni třídními učiteli nebo se mohou s nimi spojit dříve a projednali s ním formu a způsob fungování distanční výuky.
Škola umožňuje konzultační setkání pro rodiče v kontextu vyzvednutí materiálů pro výtvarný či jiný kolektivní obor, včetně hudebního kolektivního (soubory, hudební nauky). Ve škole je zakázaná přítomnost žáků.


Tisková zpráva 5 

Od 18. září 2020 se pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 
Výuka v naší Základní umělecké škole bude probíhat dle nařízení ministerstva zdravotnictví s ohledem na studijní zaměření. Žákovi uměleckého předmětu, a pro  splnění kvalitního vzdělávacího procesu, neumožňuje rouška toto naplnění po dobu 45 minut. Bude možno využít další možnosti, jako např. štít pro klavíristy, bicí nástroje a výtvarný či literárně-dramatický obor. Žákům, navštěvující 1. ZŠ bude, tak jako základní škole, umožněna výjimka. Roušku a jinou ochranu musí mít sebou a bude se řídit pokyny vyučujícího. Všichni klienti školy jsou povinni dodržovat maximální hygienické podmínky.

 Tisková zpráva 4 

Vážení klienti naší školy,
od 10.09.2020 je povinností nošení roušek a dezinfikování rukou ve všech vnitřních prostorech. Nezapomeňte si ji tedy doma. Výuka pak může probíhat bez ní, s dostatečným odstupem od žáka a dostatečně větranou třídou. Pohyb žáků, skupin žáků a učitelů ve společných prostorech školy pouze s rouškou.
Rodiče mají vstup do budovy zakázán, povolen je pouze ve výjimečných situacích (dodatečný zápis, schůzka s vedením školy, poskytovatelé služeb). Veškerou komunikaci směřujte přes oficiální emailové adresy vedení školy nebo svých učitelů, a dále telefonické spojení.

     
Tisková zpráva - 

rozvolňování opatření v důsledku COVID-19 , znovuotevření ZUŠ od 11.5.2020

     Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ), v souladu s opatřeními vlády, dnem vyhlášení nouzového stavu (11.03.2020) a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila a od 16.3. 2020 zahájila distanční výuku napříč všemi obory.

     Opětovné otevření a znovuzahájení výuky na ZUŠ připadá podle vládou zveřejněného harmonogramu na: 11. 05. pro individuální výuku a 25. 05. pro výuku kolektivní a skupinovou do 5-ti žáků. Výuka by měla probíhat za dodržování hygienických opatření, která však kromě stávajících (nošení roušek, štítů, dezinfekce rukou a prostor, odstupy) nejsou doposud pro ZUŠ specifikována, s ohledem na metody a průběh výuky v těchto školách. Asociace ZUŠ podala připomínky ministerstvu školství i zdravotnictví ke zpracování a čeká na vyhodnocení.

Ředitelka zvažuje stávající podmínky pro možnost opětovné prezenční výuky od 11. 05., a to:


 • ZÁJEM O PREZENČNÍ VÝUKU ze strany žáků a jejich zákonných zástupců (pouze individuální výuka, bez hudební nauky) odpovídá přibližně 80% z celkového počtu žáků v hudebním oboru. Tito klienti souhlasí s dodržováním hygienických opatření z jejich strany (např.: žák bude omluven v případě nachlazení a jiných příznaků i jiných onemocnění, v případě podezření ve změně zdravotního stavu žáka, může učitel odmítnout a nepustit žáka k výuce nebo přerušit výuku a poslat žáka domů s podáním informace rodičům,...).
 • ZÁJEM UČITELŮ O PREZENČNÍ VÝUKU je 13 z 15 pedagogů s hudebním zaměřením.
 • RIZIKOVÁ SKUPINA PEDAGOGŮ naší školy, ve smyslu možného přenosu z žáka na učitele, však zahrnuje z těchto 15 učitelů hudebního oboru 7 učitelů (3 - věk nad 65 let, 2 - těhotenství, 1 - oslabená imunita, 1 - před operačním zákrokem). Kromě dvou učitelek v těhotenství, jsou však ostatní z rizikové skupiny ochotni a chtějí zahájit prezenční výuku. Ředitelka bude vyjednávat jaké jsou možnosti.
 • RIZIKOVÉ STUDIJNÍ PŘEDMĚTY s možným zvýšeným přenosem kapének a výskytem aerosolu v ovzduší a klimatu třídy jsou považovány především zpěv a dechové nástroje. Žáci používají vlastní nástroje, kromě klavíru. To lze však vyřešit častější dezinfekcí rukou v průběhu výuky a šetrným ošetřením nástroje.
 • VYBAVENÍ OCHRANNÝMI POMŮCKAMI je na požadované úrovni. Všichni zaměstnanci disponují vlastními bavlněnými rouškami v počtu více než 2, někteří i respirátory třídy 3M. Škola všem zajistila štíty, dezinfekci na ruce, náhradní jednorázové roušky pro případy znečištěné či poškozené roušky u žáky nebo své vlastní, dezinfekční čistící ubrousky k rychlému použití, papírové kapesníky i pro potřeby žáků a bezdotykovou dezinfekci rukou ve vchodech školy.
 • DALŠÍ PODMÍNKY jsou splňovány ve 100% úrovni ve smyslu každodenního, ve zvýšené míře, úklidu a dezinfikování společných prostor školy běžnými a speciálními dezinfekčními úklidovými prostředky (od klik, zvonků, toalet a umyvadel s příslušenstvím - v průběhu výuky bude zajištěno 2x denně, stolů a židlí ...), Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví, není potřeba plošnou dezinfekci prostor a ploch ve veřejném prostranství. Taktéž plošná "dezinfekce vzduchu" není možná vzhledem k možnému znehodnocení hudebních nástrojů.
     Ředitelka vydá rozhodnutí o znovuzahájení prezenční výuky v hudebním oboru na základě projednání s pedagogickou radou školy, nejdéle 1 den po zveřejnění dalších podmínek MZČR a MŠMT, v souladu se specifikací pro základní umělecké školy.

     Předpokládaný den pro znovuzahájení kolektivní výuky je 25. 05. 2020. Vzhledem k uveřejnění maximálního počtu žáků ve skupině, nelze jednoznačně potvrdit, že datum zahrnuje i kolektivní obory, jako je taneční, výtvarný a soubor literárně-dramatického oboru. Výuka v oborech, jako je taneční a LDO, je výuka kontaktní a za podmínek stávajících opatření (rouška, odstupy) nelze výuku kvalitně naplnit. V hudebním oboru pro kolektivní předmět hudební nauka se připravuje rozpis výuky po skupinách, tak, aby žákům byla umožněna alespoň 1 osobní konzultace s učitelem, do konce školního roku, k vyhodnocení výstupů pro hudební nauku.

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY škola zachovává, avšak počítá se s různou formou, která bude řešena s individuálním přístupem ve vztahu a k možnostem plnění distanční výuky u každého žáka. Kritéria a forma bude žákům sdělena prostřednictvím třídních učitelů. Kromě žáků, kteří již nebudou v příštím roce pokračovat, se nepředpokládá opakování ročníků z důvodu nesplnění požadované látky. Budou hledány takové cesty, aby byla splněna jak kritéria ročníkových výstupů ŠVP, tak kritéria hodnocení.

Z těchto důvodů se  doporučuje žákům a jejich zákonným zástupcům, napříč obory, kteří neakceptovali vůbec nebo výjimečně, výzvy na distanční výuku, aby v nejkratší době kontaktovali své učitele, seznámili se a zajistili si podmínky pro hodnocení za II. pololetí (vysvědčení) a podmínky pro postup do vyššího ročníku v dalším školním roce.


Tisková zpráva - vyjádření k úplatě za vzdělávání v důsledku COVID-19

Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří (dále jen ZUŠ) dnem vyhlášení nouzového stavu a zákazem přítomnosti žáků ve školách svůj provoz omezila v souladu s opatřeními vlády (tedy pouze na nepřítomnost žáků a upravila pracovní dobu svým zaměstnanců na dobu na pracovišti a na dobu v Home-office)

Úplata za vzdělávání v ZUŠ je příspěvkem na neinvestiční výdaje školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy. Zjednodušeně řečeno, jde o příspěvek na výdaje spojené s provozem školy.

Škola je sice bez žáků, ale učitelé a ostatní pracovníci tímto opatřením, nedostali prázdniny, jak si mnozí myslí. Od 12.03. 202 se připravovali na zahájení distanční výuky, která se rozeběhla u nás hned od 16.03.2020. Tato forma výuky a příprava na ní byla mnohem náročnější a muselo se vyřešit spousty souvisejících náležitostí, např.: dostupnost WIFI, proškolení v práci s dostupným aplikacemi pro dálkovou výuku, nahrávání, ukládání a posílání videí bezpečnou formou, atd, atd, ....Dále škola využila čas pro zkvalitnění podmínek výuky, jako velkým úklidem, drobnými rekonstrukcemi, tříděním materiálů a podkladů k výuce, oprava nástrojů. Dále, úplata za vzdělávání je částečně použita na výdaj energií, na které se se opatření nedá aplikovat.

Asociace základních uměleckých škol jedná s ministerstvem školství v této otázce, avšak přiklání se k názorům většiny ředitelů ZUŠ a jejich zřizovatelů, že důvod pro vrácení úplaty za vzdělávání není, s uplatněním § 8 odst. (3), Vyhlášky č. 71/2004 Sb, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací." [1] Případné žádosti bude posuzovat individuálně, tedy podle uplatnění § 8 2. věta: "Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit."[2]
Zapojení žáků do distanční výuky je v Ø 90%, avšak přizváni k této formě výuky bylo 100% žáků napříč obory. Do této chvíle nejevíme ze strany zákonných zástupců potíže s úhradou. Naopak by škola velmi pocítila, kdyby rozhodnutím z vyšší moci, musela být úplata vrácena.

Mg. Zora Breczková, ředitelka, ZUŠ Klášterec nad Ohří

/1/ b) jestliže byl vyloučen ze školy c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, /2/ c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

K PREVENTIVNÍM OPATŘENÍM PLATNÁ OD 10.03.2020.

Na jednání mimořádné pedagogické rady, Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, společně s dalšími v kraji a ČR, přijala na doporučení ministra školství, preventivní opatření ze dne 10.03.2020, a zrušila výuku do odvolání. Důvodem  k rozhodnutí je také skutečnost, o evidenci několika žáků vracejících ze zasažených oblastí v Itálii, dále skutečnost, že ZUŠ je školou, podle školského zákona (§ 7, § 109 zákona č. 556/2006 Sb.) organizujeme mimo jiné kolektivní výuku a akce, kde se může vyskytnout více jak 100 osob.

Nebudou-li žáci a zákonní zástupci informováni jinak, ze strany vedení a učitelů školy, tak do odvolání se ruší veškeré akce (koncerty, představení, výstavy, vzdělávací a náborové akce a den otevřených dveří)

Zaměstnanci a ostatní pracovníci školy (učitelé a provozní zaměstnanci) konají pracovní dobu a) na pracovišti, b) Home office. Výuka probíhá distančně (na dálku), dle pravidel vzájemně dojednaných s vyučujícím.

Provozní zaměstnanci - od 6 do 14,30 na pracovišti


Také u naší školy můžete uplatnit Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) k Žádosti          o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).


Vedení školy dále doporučuje svým žákům a  jejich zákonným zástupcům, aby zůstávali v kontaktu s učiteli ZUŠ, a informovali se o vývoji, jak ze strany školy, tak ze strany jejich (výskyt nákazy, domácí nebo nařízená karanténa,...). Také bylo učitelům udělena kompetence, dle jejich možností a podmínek, využít možnosti výuky, konzultací na dálku, přes ICT média.